Duurzame energie in bestaande woningen


Voor de bestaande woningbouw worden zonnepanelen (thermisch en elektrisch) en warmtepompen (aardwarmte, thermisch) ingezet. Groeiend obstakel voor de inzet van deze technieken is de lange terugverdientijd.

De overheid schaft exploitatiesubsidies op zonnepanelen en warmtepompen af waardoor de terugverdientijd stijgt. Echter er ontstaat onder consumenten steeds meer draagvlak om te gaan investeren in duurzame gedecentraliseerde energieproductie.
Een groep ondernemers ziet kans om aan deze investeringsbehoefte te voldoen door het rendement op de duurzame energieproductie sterk te verbeteren. Het productidee is gebaseerd op het principe dat de combinatie van zonnepanelen en warmtepompen het rendement van beide toepassingen sterk verbeterd. Het gebruik van sensortechnologie is essentieel. 


Projectomschrijving

Het idee:

Kern van het idee is dat als een warmtepomp warmte uit de bodem efficiënt kan abstraheren, het ook mogelijk is om warmte in de bodem te injecteren. Door dit principe van toevoeren en ophalen van warmte te regelen wordt bereikt dat feitelijk thermische energie opgeslagen wordt in de bodem. 
De energetische efficiëntie van dit principe wordt versterkt doordat de geïnjecteerde warmte afkomstig is uit de koeling van de zonnepanelen. De aanname is dat het koelen van zonnepanelen de efficiëntie van deze panelen tot 10% verbeterd. Koeling van PV panelen wordt op dit moment nauwelijks toegepast omdat het opslaan van de ingevangen warmte lastig is. Door gekoelde zonnepanelen te combineren met een warmtepomp en het actief opslaan van warmte in de bodem wordt een aanzienlijke rendementsverbetering verwacht.

De bestaande bouw biedt een additionele uitdaging voor de toepassing van dit concept: er is vaak al een CV-installatie aanwezig. De voor warmtepompen gebruikelijke Lage Temperatuur Verwarming (LVT) zal bij uitzondering aanwezig zijn. Om nu grote renovatiekosten voor het aanleggen van LVT te vermijden biedt dit productidee een nieuwe oplossing door de gewonnen warmte via het bestaande netwerk van radiatoren af te geven. Hierdoor kan de installatie van Lage Temperatuur Verwarming (LTV) achterwegen blijven. Dit is realiseerbaar doordat de bodem door actieve warmte-injecties een hogere temperatuur bereikt waardoor de warmtepomp hogere eindtemperaturen kan realiseren. Technisch gezien moeten dan temperaturen van 50 tot 60 graden Celsius bereikt worden.

Innovaties
Door de restwarmte die vrij komt bij het koelen van de zonnepanelen te injecteren in de bodem wordt de efficiëntie van zonnepanelen en warmtepomp verbeterd. De proces wordt gestuurd op basis van sensordata.
De warmtebalans van de bodem wordt door actieve regeneratie (warmte-injectie) verbeterd. Slimme sensortechnologie zorgt ervoor dat het verwarmingscomfort in de woning bij gebruik van warmtepompen aanzienlijk verbeterd en vermijdt bronuitputting.
Het realiseert de wens tot integrale aanpak van verduurzaming van bestaande woningen.
Het zal actief bijdragen aan een versnelde introductie van duurzame energiewinning in de huizen van particulieren nu de exploitatiesubsidies afgeschaft worden.

Project kentallen
Totale kosten : 1,6 Miljoen euro.
Subsidie < 50%
Subsidiebronnen : Efro, Rijkscofinanciering en provincie Groningen.


Partners

Partner in dit project zijn:

  • Oosterhof Holman Milieu B.V. Grijpskerk; contactpersoon : T. J. M. Noordstrand ; penvoerder.
  • Bioclear B.V. Groningen; contactpersoon S. Keuning
  • Solar Centrum Noord B.V. Heerenveen overgegaan in Gutami solar B.V. Apeldoor contactpersoon G. J. Pek
  • De Wolff Verenigde Bedrijven B.V Heerenveen; contactpersoon J. J. de Wolff
  • TechnologieCentrum Noord-Nederland Groningen; contactpersoon T. Jansma
  • Kennisinstellingen : TU-Delft; NHL-hogeschool Leeuwarden

Informatie

Wilt u meer weten over het project Virtueel Kenniscentrum Duurzame Energie neem dan contact op met:

Tjerk Jansma, projectbegeleiding TCNN
telefoon  06 - 41 88 93 70
e-mail      tjerkjansma@tcnn.nl